Mises.cz

Mises.cz

Mám ty prachy v bance, anebo nemám? II: UniCredit Bank a její obchodní a produktové podmínky

UniCredit Bank a její obchodní a produktové podmínky ve světle diskuse o frakčním bankovnictví

Minule jsme se věnovali obchodním a produktovým podmínkám Komerční banky. Nyní se podíváme na obchodní a produktové podmínky UniCredit Bank, které budou platné od 1. 1. 2014 (reagují na Nový občanský zákoník). Tentokrát věnujeme pozornost i produktovým listům případně i reklamním sdělením.

Konta Unicredit Bank

Produktový list pro Aktivní konto zveřejněný na stránkách Unicredit Bank uvádí mezi parametry produktu, že klient získává (mimo jiné) v rámci Aktivního konta otevření a vedení běžného účtu v Kč a otevření a vedení dalšího účtu v cizí měně a jednu platební kartu (Maestro, Visa Electron, Visa Basic). Dále je zde uvedeno, že v rámci produktu má klient všechny výběry z bankomatů UniCredit v ČR a v zahraničí a jeden výběr z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR měsíčně. [1] Čili klient zde má běžný účet a k němu kartu, s kterou může vybírat hotovost. Denní limit pro výběr hotovosti u karet Maestro a Visa Electron je 10 tisíc korun. [2] Aktivní konto může být bez měsíčního poplatku za správu, pakliže bezhotovostní kreditní obrat na účtu byl 20 000 Kč/měsíc anebo průměrný zůstatek na běžném účtu klienta je minimálně 100 000 Kč/měsíc a zároveň klient provede na svém účtu za každý měsíc jednu příchozí platbu, jednu odchozí platbu a jednu platbu debetní kartou u obchodníka (do 20. dne příslušného měsíce). Pokud to klient nesplní, tak zaplatí za toto konto 139 korun měsíčně za poskytování bankovních služeb. [3] Produktový list pro Perfektní konto zveřejněný na stránkách Unicredit Bank uvádí mezi parametry produktu otevření a vedení běžného účtu v Kč a otevření a vedení dalšího účtu v cizí měně a dvě platební karty dle volby klienta. Dále je zde uvedeno, že v rámci produktu má klient všechny výběry z bankomatů UniCredit v ČR a v zahraničí, jeden výběr z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR měsíčně, jeden výběr hotovosti v Kč na pobočce a Cash Back čili výběr hotovosti při platbě kartou v ČR (Cash Back je služba, která umožňuje výběr hotovosti současně s bezhotovostní platbou). [4] Čili klient zde má opět běžný účet a k němu kartu, s kterou může vybírat hotovost. Denní limit pro výběr hotovosti například u karet MasterCard Standard a VisaClassic je 40 tisíc korun u karet MasterCard Gold a Visa Gold je již 80 tisíc korun. [5]

Perfektní konto může být bez měsíčního poplatku za správu, pakliže bezhotovostní kreditní obrat na účtu byl 50 000 Kč/měsíc anebo průměrný zůstatek na běžném účtu klienta je minimálně 150 000 Kč/měsíc a zároveň klient provede na svém účtu za každý měsíc jednu příchozí platbu, jednu odchozí platbu a jednu platbu debetní kartou u obchodníka (do 20. dne příslušného měsíce). Pokud to klient nesplní, tak zaplatí za toto konto 199 korun měsíčně za poskytování bankovních služeb. [6] Pokud tedy budu mít na účtu 80 tisíc korun, tak je můžu u aktivního konta vybrat kartou v hotovosti během osmi dní. Neuvažuji minimální zůstatek, odměny za bankovní služby, úhradu splatné pohledávky banky za klientem, opravné zúčtování, vykonavatelné rozhodnutí příslušného orgánu (včetně soudu), zdaňování úroků, jiné případy dané zákonem apod. [7] Ovšem dle sdělení v bance například pro můj účet není dán žádný minimální zůstatek. [8] U Perfektního konta jde 80 tisíc korun vybrat z účtu kartou za jeden či dva dny. A to se zabýváme jen kartami, nikoliv výběrem na přepážce. Dle sdělení v bance lze vybrat hotovost z účtu do 200 tisíc korun bez nahlášení (čili lze tuto hotovost vybrat hned), za poplatek 55 korun, u cizí měny jde o poplatek 1 % vybírané částky výběru, avšak minimálně 55 Kč. Pro výběr vyšší částky je nutné prvně kontaktovat osobního bankéře. [9] Což odpovídá tomu, že: "Banka je oprávněna stanovit limity částek pro hotovostní výběry v jednotlivých měnách, přičemž nadlimitní hotovostní výběr je Klient povinen oznámit předem ve lhůtě Bankou stanovené, jejíž délku Banka Klientovi sdělí na příslušném obchodním místě." [10]

Samozřejmě i když má klient konto bez měsíčního poplatku za správu (splnil výše uvedené podmínky), tak to neznamená, že nebude něco bance platit, protože součástí produktových listů je věta, že: "Produkty a služby využívané nad rámec konta jsou zpoplatněny dle příslušných kapitol sazebníku odměn." [11]  Například v případě Aktivního konta bude klient platit za korunový výběr v hotovosti na přepážce 55 korun či bude mít výběr zahraniční měny v hotovosti na přepážce za 1 % vybírané částky, avšak minimálně zaplatí 55 Kč. Bude platit 2. a další výběr z bankomatů ostatních provozovatelů v ČR (30 Kč za výběr). Bude platit za jednorázové neelektronické příkazy a za zahraniční platební styk. Bude platiti 70 Kč za měsíční užívání internetového bankovnictví a banku v mobilu. Za příchozí platby max. 6 Kč atd. [12] Zahrnout je nutné i možnost toho, že si klient vezme například úvěr, hypotéku atd. Klient také nemůže vědět, zda některé služby, které mu banka poskytuje zdarma, nejsou jen obchodní politikou, kdy banka vědomě realizuje na dané službě ztráty tak, aby klienta motivovala k větší zpoplatněné aktivitě jinde. Jde o obdobu situace, kdy supermarkety vědomě prodávají nějaké zboží pod náklady a počítají s tím, že zákazníci u nich utratí peníze za jiné zboží a ztrátu tím tak kompenzují a obrátí v zisk. Z uvedeného je patrné, že klienti Unicredit Bank si na základě Produktových listů kont mohou docela oprávněně myslet, že mají peníze uložené na svém běžném účtu hned anebo v několika dnech (či v případě použití pouze platební karty jednoho či dvou  týdnů) k dispozici pro výběr hotovosti. Na tom nemění nic ani to, že zůstatek na účtech je úročen úrokovou sazbou 0,01 % p. a. [13] Jde totiž o naprosto nepatrnou částku. Při zůstatku 100 tisíc korun jde o závratných 10 korun ročně. Je nutné přopomenout, že individuálně můžou být sjednány některé z výše uvedených věcí jinak (podobně tomu je u jiných bank).

Termínované vklady

V produktových obchodních podmínkách pro účty a platební styk Unicredit Bank platných od 1. 1. 2014 stojí ohledně termínovaných vkladů, že: "Předčasnou výplatou peněžních prostředků z termínovaného vkladu se rozumí výplata ke dni, který předchází dni, ve kterém dojde ke skončení termínovaného vkladu některým ze způsobů stanovených v ust. 16.24. Banka není povinna předčasnou výplatu termínovaného vkladu umožnit." [14] "Klient může písemně požádat o předčasnou výplatu části nebo všech peněžních prostředků z termínovaného vkladu." Dohodnou-li se Banka a Klient na předčasné výplatě peněžních prostředků nebo jejich části z termínovaného vkladu, uskuteční se předčasná výplata peněžních prostředků z termínovaného vkladu za určitých podmínek. Z nichž důležitá je ta, že v den ukončení termínovaného vkladu jsou peněžní prostředky z termínovaného vkladu převedeny na příslušný účet, ze kterého byla odúčtována jistina daného termínovaného vkladu. [15] Platí zde, že: "V případě předčasné výplaty peněžních prostředků nebo jejich části z termínovaného vkladu je Klient povinen Bance uhradit poplatek za předčasný výběr dle Sazebníku." [16] Čili je patrné, že klient může ukončit předčasně termínovaný vklad, nechat si přeposlat peníze na běžný účet a vybrat si je na přepážce či kartou z účtu. Ovšem je zároveň patrné, že může být bankou odmítnut. V tomto případě tedy nemůže s úplnou jistotou počítat s tím, že se k hotovosti snadno dostane a banka zde nemusí hotovost skutečně mít k dispozici.

Spořicí účty

Jiná je situace u spořicích účtů (jde o jiný produkt než termínované vklady). V Produktových obchodních podmínkách pro vedení spořicích účtů platných od 1. 1. 2014 se píše, že banka zřizuje spořicí účty s výpovědní dobou v délce zejména 1 nebo 2 týdnů a 30, 60, 90 nebo 180 dní. Možné jsou i účty s jinými lhůtami. Dispozice s prostředky na účtu je možná na základě podané výpovědi, a to po uplynutí výpovědní doby. Je ovšem možné se dostat k penězům dříve: "Je-li výplata nebo převod ze Spořicího účtu požadován před uplynutím výpovědní doby nebo bez podání výpovědi, účtuje Banka na vrub Spořicího účtu klienta nebo k tíži vybírané částky sankční úrok za počet dnů, kdy nebyla dodržena výpovědní doba v souladu s platným Sazebníkem." [17]  Dle sazebníku platného od 1. 12. 2013 jde o 1% p. a. [18] Čili nejde o mnoho. Je patrné, že klienti Unicredit Bank si na základě Produktových obchodních podmínek pro vedení spořicích účtů  mohou docela oprávněně myslet, že mají peníze uložené na svém spořicím účtu k dispozici pro výběr hotovosti. Je však pravdou, že tento účet je úročen částkou až 0.9 % a za založení a vedení účtu se nic neplatí, neplatí se ani za část technických úkonů. Klient však musí mít současně běžný účet, respektive technický účet, který už je buď za peníze anebo může být "zdarma" (viz výše), pokud se splní výše zmíněné podmínky. [19] Opět zde platí, že služby poskytované nad rámec produktu a služeb specifikovaných pro spoření jsou zpoplatněny dle příslušných částí sazebníku. Při částce dejme tomu 100 tisíc korun dostane klient až 900 korun (daň z úroku neuvažuji). U jiných bank je to často méně. Ovšem co hlásají vedle atraktivní úrokové sazby až 0,90 % p. a. (sazba je platná do částky 499 tisíc korun) internetové stránky banky Unicredit? Zde si přečte pro spořicí účet Prima: "okamžitý přístup k penězům". [20] Podobně je to v případě Produktového listu pro stejný spořicí účet, kde se navíc dočteme mezi parametry produktu: "Bez výpovědní lhůty." [21] Je ovšem pravdou, že je zde zmínka i o tom, že vklady jsou pojištěny ze zákona. [22] Jak je známo do určité výše. Je tedy nutné uzavřít, že z výše uvedeného nabude zřejmě čitatel dojem, že peníze uložené na svém spořicím účtu má a zároveň nemá ihned k dispozici pro výběr hotovosti. Je to asi jako napsat, že potravina obsahuje 20 % tuku a zároveň je bez tuku. Nebo že vám postavíme cihlovou zeď o délce 20 metrů délky 14 metrů apod. V materiálech je však explicitně uvedeno, že peníze jsou klientům hned k dispozici bez výpovědní lhůty, čili v případě, že peníze nebudou vyplaceny, tak stejně nebude splněno to, co dané materiály uvádí.

Šeky k běžným účtům

Produktové obchodní podmínky pro vydávání tiskopisů klientských šeků a vystavování šeků klientem platné od 1. 1. 2014 uvádějí, že: "Banka umožní Klientovi, resp. osobě zmocněné Klientem na podpisovém vzoru, nakládat s prostředky na jeho běžném účtu prostřednictvím klientských šeků na základě smlouvy, uzavírané zpravidla akceptací Klientovy písemné žádosti o vydání tiskopisů šeků Bankou... K akceptaci Klientovy žádosti Bankou může dojít rovněž vydáním tiskopisů klientských šeků v souladu se žádostí." [23] Dále platí, že: "Na základě uzavřené smlouvy o klientských šecích Banka vydá Klientovi, a to proti písemnému potvrzení převzetí, číslované nebo jinak v potvrzení specifikované tiskopisy šeků. Tiskopisy šeků se vydávají ke konkrétnímu běžnému účtu. Vydáním tiskopisů šeků vzniká Klientovi, resp. zmocněné osobě, oprávnění nakládat s prostředky na účtu prostřednictvím klientských šeků vystavovaných na tiskopisech v šekové knížce obsažených." [24] Po vydání šeku, je klientský šek splatný na viděnou. Dále: "Klientský šek, který byl vystaven v České republice, je třeba předložit k placení do osmi dnů od vystavení. Klientský šek, který byl vystaven v jiném evropském státě nebo v některém pobřežním středomořském státě, je třeba předložit k placení do dvaceti dnů od vystavení.". A podobně. Banka pak provede výplatu šekového penízu, tzn. zaplatí klientský šek, na vrub účtu klienta, k němuž byl vydán tiskopis klientského šeku předloženého k placení. Jestliže na zaplacení celé částky šekového penízu není na příslušném účtu klienta dostatek disponibilních peněžních prostředků, může banka placení v plném rozsahu odepřít anebo může (ale nemusí) zaplatit šek a rozdíl mezi výší disponibilních peněžních prostředků a výší pohledávky banky za klientem vzniklé zaplacením klientského šeku zúčtovat na příslušný běžný účet klienta s povinností klienta tento debet okamžitě uhradit. [25] Ovšem klient je povinen zajistit, aby na běžném účtu, k němuž byly tiskopisy šeků vydány, byl vždy dostatek disponibilních prostředků na úhradu vystavených klientských šeků.  [26] Z uvedeného je patrné, že klienti Unicredit Bank si na základě Produktových obchodních podmínek pro vydávání tiskopisů klientských šeků a vystavování šeků klientem mohou docela oprávněně myslet, že mají peníze uložené na svém běžném účtu hned anebo v několika dnech k dispozici pro výběr hotovosti. Je zde však jisté oslabení této domněnky v odstavci 3.5: "Na vydání tiskopisů šeků není právní nárok; Banka je oprávněna odmítnout vydání tiskopisů šeků na základě žádosti Klienta, kterou přijala, i bez udání důvodu a o tomto rozhodnutí Klienta informovat." [27] Zřejmě zde však jde jen o opatření týkající se případné schopnosti klienta šek proplatit. Oslabení tedy nebude moc významné.

Závěr

Je patrné, že u některých výše uvedených produktů (konta) Unicredit bank si klienti mohou docela oprávněně myslet, že mají peníze uložené na svých účtech hned anebo v několika dnech k dispozici pro výběr hotovosti. U termínovaných vkladů už musí počítat s určitou nejistotou stran této představy a banka zde peníze skutečně nemusí vyplatit. U spořicího účtu je situace zmatená, i když je v materiálech explicitně uvedeno, že peníze jsou klientům hned k dispozici bez výpovědní lhůty, čili v případě, že peníze nebudou vyplaceny, tak stejně nebude splněno to, co dané materiály (a podmínky) uvádí. Jediná další věc, která může klienty banky upozornit na to, že své peníze z vkladů nemusí uvidět, je zmínka o pojištění vkladů. Ta říká, že: "Vklady na účtech včetně úroků z těchto vkladů jsou pojištěny za podmínek stanovených příslušným zákonem. Rozsah a způsob výplaty náhrady i další podmínky jsou stanoveny zákonem." [28] Teoreticky by něco mohla indikovat i následující věta z Obecných obchodních podmínek: "Banka je oprávněna z důvodů hodných zřetele omezit nebo uzavřít na dobu nezbytně nutnou svůj provoz a neodpovídá za případné škody tím Klientovi způsobené." [29] Avšak dle odpovědi z Unicredit Bank na autorem vznesený dotaz, co to jsou ty zřetelné důvody, bylo uvedeno, že: "Zřetelnými důvody je myšleno například uzavření pobočky z technických důvodů - může dojít k výpadku elektřiny, pobočka může být vytopena, nebo další důvody znemožňující provoz pobočky." [30] Zhruba to stejné mi bylo sděleno v bance, kde byla dodána například válka, s tím, že se případné potíže se mají řešit v zájmu klientů i banky, ale že nikde k tomu nic bližšího napsáno nebude. [31] Celkem tedy jde spíš o případný (z pohledu banky) zásah tzv. vyšší moci.


[1] Produktový list, Aktivní konto.
[2] Limitní debetní karty. Karta Visa Basic zde není uvedena.
[3] Produktový list, Aktivní konto.
[4] Produktový list, Perfektní konto a Produktové obchodní podmínky pro vydávání a používání platebních karet, článek 2, odstavec 2.7.
[5] Limitní debetní karty. Pro použití karty platí zde, že: "Klient je oprávněn čerpat v bankomatu nebo výběrem na přepážce banky hotovost maximálně ve výši transakčního hotovostního limitu.". Transakční limit může banka dle zákona o platebním styku jednostraně snížit (Produktové obchodní podmínky pro vydávání a používání platebních karet, článek 6, odstavec 6.2 a 6.3). Visa Platinum umožňuje vybrat až 100 tisíc korun za den.
[6] Produktový list, Perfektní konto.
[7] Produktové obchodní podmínky pro účty a platební styk, část II, odstavec 8.1 a 8.2.
[8] Osobní sdělení v pobočce Holandská 2, Brno (Spielberk Office Centre) dne 5. XII. 2013.
[9] Osobní sdělení v pobočce Holandská 2, Brno (Spielberk Office Centre) dne 5. XII. 2013. Pro poplatek za výběr viz Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb: Část fyzické osoby nepodnikající, s. 11.
[10] Produktové obchodní podmínky pro účty a platební styk, část III, odstavec 12.5.
[11] Viz například Produktový list, Aktivní konto.
[12] Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb: Část fyzické osoby nepodnikající, s. 3, 11.
[13] Viz třeba Produktový list, Aktivní konto a Perfektní konto.
[14] Produktové obchodní podmínky pro účty a platební styk, část IV, odstavec 16.31. Viz i odstavec 16.34.
[15] Ibid, část IV, odstavec 16.32 a 16.27.
[16] Ibid, část IV, odstavec 16.33.
[17] Produktové obchodní podmínky pro vedení spořicích účtů, článek 1, odstavec 2., článek 3, odstavec 1. a 4.
[18] Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb: Část fyzické osoby nepodnikající, s. 4 , http://www.unicreditbank.cz/web/sazebnik/obcane/ucty-a-depozita.
[19] http://www.unicreditbank.cz/web/obcane/vklady-a-investice/sporici-ucet-prima, Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb: Část fyzické osoby nepodnikající, s. 4  a Produktové obchodní podmínky pro vedení spořicích účtů, článek 1, odstavec 3.
[20] Produktový list, spořicí účet Prima a http://www.unicreditbank.cz/web/obcane/vklady-a-investice/sporici-ucet-prima. Přirozeně po zaplacení částky sankčního úroku (viz výše).
[21] Produktový list, spořicí účet Prima.
[22] Ibid.
[23] Produktové obchodní podmínky pro vydávání tiskopisů klientských šeků a vystavování šeků klientem, článek III., odstavec 3.1.
[24] Ibid, článek III., odstavec 3.2.
[25] Ibid, článek V., odstavec 5.1, 5.2 a 5.3.
[26] Ibid, článek VII., odstavec 7.2.
[27] Ibid, článek III., odstavec 3.5.
[28] Produktové obchodní podmínky pro účty a platební styk, část II, odstavec 3.7.
[29] Obecné obchodníky podmínky, článek 12., odstavec 12.10.
[30] Mail od Zákaznického centra Unicredit Bank Czech Republic ze dne 5. XII. 2013.
[31] Osobní sdělení v pobočce Holandská 2, Brno (Spielberk Office Centre) dne 5. XII. 2013.

Prameny:

1. Limitní debetní karty [online]. Dostupný z (přístup XII/2013): http://www.unicreditbank.cz/web/obcane/platebni-karty/limitni-debetni-karty.
2. Mail od Zákaznického centra Unicredit Bank Czech Republic ze dne 5. XII. 2013.
3. Obecné obchodníky podmínky, platné od 1. I. 2014, UniCredit Bank, Praha 4.
4. Osobní sdělení v pobočce UniCredit Holandská 2, Brno (Spielberk Office Centre) dne 5. XII. 2013.
5. Produktové obchodní podmínky pro účty a platební styk, platné od 1. I. 2014, UniCredit Bank, Praha 4.
6. Produktové obchodní podmínky pro vedení spořicích účtů, platné od 1. I. 2014, UniCredit Bank, Praha 4.
7. Produktové obchodní podmínky pro vydávání a používání platebních karet, platné od 1. I. 2014, UniCredit Bank, Praha 4.
8. Produktové obchodní podmínky pro vydávání tiskopisů klientských šeků a vystavování šeků klientem, platné od 1. I. 2014, UniCredit Bank, Praha 4.
9. Produktový list, Aktivní konto [online]. Dostupný z (přístup XII/2013): http://www.unicreditbank.cz/files/download/konta/Produkt_list_AKTIVNI.pdf.
10. Produktový list, Perfektní konto [online]. Dostupný z (přístup XII/2013): http://www.unicreditbank.cz/files/download/konta/Produkt_list_PERFEKTNI.pdf.
11. Produktový list, spořicí účet Prima [online]. Dostupný z (přístup XII/2013): http://www.unicreditbank.cz/files/download/produktove-listy/ucb-produktovy-list-sporici-ucet-prima.pdf.
12. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb: Část fyzické osoby nepodnikající [online, 2013]. Dostupný z (přístup XII/2013): http://www.unicreditbank.cz/files/download/sazebniky/pdf/Sazebnik_CZ_retail_IND.pdf.


Poznámka: Uvedené obchodní podmínky jsemm obdržel od banky poštou na CD. Předpokládám, že se objeví někdy kolem začátku roku 2014 na této adrese: http://www.unicreditbank.cz/web/obchodni-podminky.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed