Mises.cz

Mises.cz

Politické prověrky na Berkeley

Berkeley v současnosti od každého uchazeče o zaměstnání nebo povýšení vyžaduje psané prohlášení, ve kterém kandidát „demonstruje schopnosti a zájem podporovat diversitu, rovnost a inkluzi." Je to slohové cvičení, ve kterém máte dokázat, že smýšlením patříte k aktivním účastníkům politického hnu

Politické prověrky na Berkeley

(John Cochrane)

https://johnhcochrane.blogspot.com/2020/01/wokeademia.html

 

V současnosti zpracovávám téma politické polarizace z ekonomického úhlu pohledu. Jedním z aspektů tohoto projektu je přehled toho, do jaké míry se různé instituce v naší společnosti zpolitizovaly. Tento článek je jednou malou anekdotou ve velkém příběhu o tom, jak politizované instituce potlačují disent.

University of California (Berkeley) v současnosti od každého uchazeče o zaměstnání nebo povýšení vyžaduje psané prohlášení, ve kterém kandidát „demonstruje schopnosti a zájem podporovat diversitu, rovnost a inkluzi.“  Nejde v něm o to, jestli vy sami naplňujete „diversitu“, tj. jestli patříte svou rasou, genderem nebo sexuální orientací mezi preferované skupiny, které si universita přeje přijmout. Je to slohové cvičení, ve kterém vy sami máte dokázat, že svým smýšlením patříte k aktivním účastníkům politického hnutí.

Toto slohové cvičení je numericky ohodnocené a životopisy pouze od těch lidí, jejichž skóre je dostatečně vysoké, postupují do dalšího kola výběrového řízení, ve kterém se hodnotí akademické výkony a publikace. Jerry Coyne před časem informoval o případu Abigail Thompsonové, profesorky matematiky na UC Davis, která si troufla v dopise Americké asociaci matematiků poukázat na to, že jde o politický test. 

„Proč máme podstupovat takový politický test? Politika reflektuje to, jak věříte, že by společnost měla být organizována. Klasický liberál aspiruje na to zacházet s každým jako s unikátním jednotlivcem, nikoliv jako s reprezentantem genderových nebo etnických skupin. Zde ovšem vysoké skóre dostává ten z kandidátů, který se ve svém profesním životě aktivně podílel na propagaci různých skupin podle jejich identity… Požadovat od kandidátů, aby věřili, že s lidmi se má zacházet různě podle jejich identity, je vskutku politický test… Z nápadu používat politický test jako měřítko při žádosti o práci by nás mělo mrazit v zádech…“

Jerry pak napsal i o nevyhnutelné twitterové bouři, otevřených dopisech, peticích a kontrapeticích, ze kterých nakonec vyplynulo, že jde určitě o politický test.

Abychom měli jasno, pointou dopisu nebylo to, jestli má klasický liberalismus pravdu nebo ne. Pointou bylo, že klasický liberál nedostane místo na universitě bez ohledu na jeho/její vědecké výsledky, nebo musí zapřít své skutečné politické přesvědčení, aby splnil podmínky pro získání místa. Můžete nesouhlasit s klasickým liberalismem, ale klasičtí liberálové by stále měli mít možnost vyjadřovat své politické názory a neměli by být nuceni se skrývat, vyjadřovat jiné názory a podílet se na aktivitách, které jdou proti jejich přesvědčení.

Než twitterový dav opět začne běsnit, tak bych rád předeslal, že tento článek má být o podstatě diverzitních prohlášení. Nebavíme se zde o „diverzitě“ jako takové, ať už v jejím původním významu nebo v dnešním politickém významu preferenčních kvót pro určité rasové, genderové a sexuální identity. Já sám, jak to vyžaduje můj zaměstnavatel (Stanfordská univerzita), přidávám body menšinám během přijímacích zkoušek a jmenovacích procedur. O tomto problému se můžeme pobavit zase jindy. Politické prověrky jsou o několik kroků dále.

O co jde? 

Univerzity nejenže vyžadují tato prohlášení, ale ta jsou během přijímacího procesu hodnocena jako první. Pokud se nedostanete přes určitou minimální bodovou hranici se svým popisem toho, co děláte pro podporu diverzity v současnosti, jak jste jí podporovali v minulosti a jak jí hodláte podporovat ze své eventuální budoucí pozice, je vaše kandidatura ukončena.

Mí přátelé (přejí si zůstat anonymní) v UC systému mě informovali, že hodnotící kritéria jsou pevně nastavená a většině kandidátů je zřejmé, co se od nich chce. Nemá cenu se snažit chytračit. Nepochodíte s citacemi Martina Luthera Kinga o posuzování lidí podle charakteru a nikoliv podle barvy kůže. Nepište eseje o důležitosti ideologické, politické nebo náboženské diverzity. Necitujte federální antidiskriminační zákony ani čtrnáctý dodatek. Určitě se nepočítají ani specifické zkušenosti migrantů, například těch, kteří utekli před komunismem z východní Evropy. Neoslníte nikoho diverzitou kolegů, kteří k vám dorazili z nějaké malé čínské vesnice, kde si prožili kulturní revoluci. Určitě nepiště nic o významu svobody slova. A už vůbec se nenamáhejte psát o své službě v armádě, podpoře nošení zbraní nebo Trumpa, což by jistě fakultu obohatilo, protože na ní je v současnosti přesně nula lidí s podobnými názory a životní zkušeností. My všichni přece dobře víme, co se „diverzitou“ myslí. Nezkoušejte žádnou ironii nebo výsměch tomuto projektu. Budou vás posuzovat lidé, kteří všechny tyhle triky viděli a každý z nich vám vyslouží jen stržení bodů. Jako příklad toho, jak to nedělat, viz prohlášení diverzity profesora Stephena Bainbridge (UCLA právo). Jestlipak se dočká toho povýšení?

Naštěstí to můžeme odhadnout při pohledu na hodnotící rámce. Je velmi milé, když se dotyční cítí tak jistí v kramflecích, že toto nepotřebují ukrývat. Hodnocení se skládá ze tří částí, každá může přinést maximum 5 bodů a celkové maximum v součtu je 15 bodů.

 

Prokázání znalostí témat diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) [maximum 5 bodů]

Hodnocení

Příklady

1-2 

Minimální nebo žádné uvědomění pro témata DEI ve vyšším vzdělání a oblasti výzkumu

Malé prokázané znalosti nebo zkušenosti o dimenzích diverzity, které jsou důsledkem různých identit. Diverzitu definuje jen v rámci různých oblastí studií nebo různých národností, ale nediskutuje o genderu, etnicitě/rase. O diverzitě se vyjadřuje jen vágně ve stylu „diverzita je pro vědu důležitá.“ Má malé zkušenosti v důsledku malého seznámení se s těmito tématy a neposkytuje žádné důkazy, že by se snažil zvýšit svou informovanost. Zpochybňuje důležitost diverzity.

Malé prokázané povědomí o tom, jak nedostatečné zastoupení různých rasových a genderových skupin ve vyšším vzdělání má negativní dopady na jeho vlastní disciplínu. Užívá jen vágní vyjádření typu „historickým vědám by prospělo více žen“ aniž by poskytl konkrétní příklady.

Není si vědom nebo nerozumí výzvám, kterým čelí nedostatečně zastoupené identity v akademickém prostředí nebo necítí žádnou osobní odpovědnost za vytváření rovného a inkluzivního prostředí pro všechny. Například může prohlašovat, že není dobré mít pozitivní diskriminaci a studijní skupiny zaměřené na určité identity, protože toto je odřízne od všech ostatních a může vést k pocitům méněcennosti. 

3

Průměrné uvědomění, které ale vykazuje značné mezery nebo nedostatek hlubšího zájmu

Má nějaké znalosti demografických dat a jejich vztahu k diverzitě a povědomí o důležitosti diverzity.

Vykazuje porozumění pro výzvy, kterým čelí lidé s menší reprezentací a potřebu práce na vytvoření inkluzivního prostředí.

Má porozumění pro témata diverzity a inkluze.

4-5

Jasné a hluboké uvědomění problematiky DEI ve vyšším vzdělání 

Jasné znalosti, zkušenosti a zájem o všechny rozměry diverzity, které plynou z různých identit, jako jsou etnické, socioekonomické, rasové, genderové, sexuální, handicapovaní a kulturní skupiny. Toto porozumění může plynout z osobních zkušeností, ale i ze studia skupin s odlišnou zkušeností.

Je si vědom demografických dat, které se týkají vyššího vzdělání. Pojednává o nižším zastoupení konkrétních skupin a o tom, jaké negativní dopady to má pro vyšší vzdělání a konkrétně jeho disciplínu.

Uvědoměle pojednává o tématech, které se týkají diverzity, rovnosti a inkluze (včetně propojení a rozdílů mezi diverzitou, rovností a inkluzí).

Rozumí výzvám, kterým čelí skupiny s menším zastoupením, potřebě práce na tom, aby bylo vytvořeno inkluzivní prostředí pro všechny. 

Uvědomuje si, že diverzita, rovnost a inkluze jsou hlavními hodnotami, které by měl mít každý člen fakulty neustále na srdci a ke kterým by měl aktivně přispívat.

   

Je tedy jasné, že jde jen o specifické druhy diverzity a pokud citujete statistiky, nedělejte to jako Bainbridge.

 

Zkušenosti při podpoře diverzity, rovnosti a inkluze [maximum 5 bodů]

1-2

 

Popisuje jen malou nebo žádnou vlastní snahu v minulosti

Neúčastnil se žádných konkrétních aktivit nebo jen v omezeném rozsahu (ve smyslu času, investice, role).

Zmiňuje se jen o těch aktivitách, které jsou už samozřejmě očekávány od všech členů fakulty, jako o důkazu svého zájmu (například „vždy jsem zval a vítal studenty všech identit, aby se zapojovali do mých výzkumných projektů. Byl jsem mentorem pro několik žen.“ Mentorování ženských vědeckých pracovnic může být důležitou částí minulých snah, ale má jen omezený význam, pokud je to jediná aktivita a není jasné, jestli se dotyčný aktivně snažil oslovit a podpořit specificky ženy jako skupinu, aby je zapojil do výzkumu).

Popis aktivit je stručný, vágní, nominální nebo periferní („rok jsem byl členem komise na podporu diverzity“).

3

Určité důkazy o snaze v minulosti, ale nedostatečné pro udělení vyššího počtu bodů

Důkazy aktivní účasti na jedné aktivitě, ale je méně jasné, jestli jde o konzistentní snahu.

Omezená účast v periferních rolích na několika aktivitách, účast jen v jedné oblasti aktivit, jako je například výzkum a nikoliv už výuka nebo aktivismus v komunitách.

Při popisu mentorování studentů málo zastoupených identit poskytuje specifické detaily toho, jakým překážkám tito studenti čelí. Uvádí příklady, jak toto zahrnul do své mentorské praxe.

 

4-5

 

Konzistentní snahy v různých formách o podporu DEI v učení, výzkumu nebo ve státní službě

Detailně popisuje řadu aktivit, svou roli v nich a jejich dopad. Aktivity se týkají výzkumné práce, učení i politického aktivismu a zahrnují aplikaci výzkumných dovedností na témata diverzity, rovnosti a inkluze.

Konzistentní snahy trvající řadu let (například uchazeč o pozici asistujícího profesora popisuje aktivity, na kterých se podílel již jako student, poté postgraduální student a po získání PhD).

Role v aktivitách byly významné a odpovídaly kariérní fázi (kandidát, který již je asistujícím profesorem, vyvíjí a testuje pedagogické postupy pro inkluzivní výuku, zatímco čerstvě graduovaný byl dobrovolníkem v organizacích, jejichž cílem je podpořit málo zastoupené skupiny).

Organizoval nebo byl mluvčím na workshopech nebo jiných událostech (v závislosti na fázi kariéry), které měly za cíl zvýšit povědomí o tématech diverzity, rovnosti a inkluze. 

 

Aneb dokažte nám, že již jste členem toho správného politického klubu.

 

Plány na podporu diverzity, rovnosti a inkluze [maximum 5 bodů]

1-2

Žádné osobní plány na podporu DEI

Vágní nebo žádné prohlášení o tom, co by na Berkeley po přijetí dělali. Pocit, že podpora DEI bude odpovědností někoho jiného.

Popisuje jen ty aktivity, které již jsou očekávány jako naprosté minimum od všech členů fakult na Berkeley (jako vedení prací studentů jakéhokoliv genderu nebo etnické identity apod.).

Výslovně uvádí, že hodlá ignorovat různé identity svých studentů a bude „zacházet se všemi stejně.“

3

Nápady na podporu DEI ale bez konkrétních detailů

Zmiňuje se o plánech a nápadech, ale neadekvátně vzhledem k fázi své kariéry. Plány a nápady nemají detailní zpracování a jasný účel (pokud například popisuje, že „osloví“ různé minoritní skupiny, kdo je konkrétním cílem, jaký typ interakce a jaké jsou očekávané výsledky? Jaké budou role a odpovědnosti dalších členů fakulty?) 

4-5

Jasné a detailní plány na podporu DEI

Identifikuje konkrétní programy, do kterých se má v úmyslu zapojit a úroveň jeho zapojení je adekvátní jeho kariérní fázi (od člena fakulty s definitivou je očekáváno více než od nového asistenta).

Jasně formuluje nové nápady na podporu inkluze a diverzity na Berkeley a v rámci svého oboru. Úroveň zapojení odpovídá kariérnímu stupni (například nový asistující profesor má plán na aktivitu, která znamená oslovení a zapojení minoritních skupin, předsedá ve fakultní komisi pro diverzitu, vede workshop nebo národní konferenci o tématech DEI. Člen fakulty s definitivou pak má mít celouniverzitní a celonárodní dosah a vykáže více vůdčího ducha).

Přesvědčivě vyjádří odhodlání být silným obhájcem diverzity, rovnosti a inkluze na své fakultě/škole a ve svém oboru. 

 

Nejde tu jen o prokázání „správného“ myšlení, ale prokázání toho, že se aktivně podílíte a hodláte se podílet na činnostech v politickém klubu.

Jak to celé funguje?

Coyne se odkazuje na informativní interní zprávu o důsledcích zavedení prohlášení diverzity na život ve vědecké komunitě: „Initiative to Advance Faculty Diversity, Equity and Inclusion in the Life Science at UC Berkeley Year End Summary Report: 2018-2019.“ autorky Dr. Rebecca Heald a Dr. Mary Wildermuth.

„…účastnící se fakulty inkorporovaly tento program do veškerého přijímacího řízení. Tato změna se prosazovala hůře na některých fakultách, kde se proti ní postavilo na odpor malé množství starších členů fakulty… Co lze vyzdvihnout především je hodnota, kterou tato iniciativa má, při propojování členů fakulty a administrativy napříč fakultami, kteří sdílejí společnou vášeň a cíle. Iniciativa se opírá především o okruh svých příznivců napříč kampusem, kteří jsou cenným zdrojem podpory a především jsou odhodláni změnit status quo. S podporou vedení univerzity, fakulty se dnes nalézají na kulturním a procedurálním rozcestí při podpoře diverzity, rovnosti a inkluze.“

Pointou tedy není jen zvýšit „diverzitu“ fakult, ale i zvítězit ve vnitřních politických bitvách. Rozdrtit „odpor malého množství starších členů fakult“, kteří se odvážili riskovat krky a otevřeně tuto iniciativu kritizovat. Ne všichni jsou evidentně fanoušky tohoto projektu. Stále existují Jerry Coynesové a Abigail Thompsonové na významných univerzitách. Velká část projektu se týká vynucení politické konformity a potlačení disentu na univerzitních institucích.

Příběh:

„Univerzita Berkeley vyhlásila výběrové řízení na pozice v přírodních vědách. Celkem dostala 993 přihlášek z nichž 893 splňovalo základní kritéria. Výbor LSI v prvním kole posuzoval kandidáty výlučně podle jejich příspěvku k diverzitě, rovnosti a inkluzi. Pouze ti kandidáti, kteří projevili vysoký standard v této oblasti, se dostali do druhého kola, čímž se výběr zúžil na 214 přihlášek. Ty byly dále posuzovány jednotlivými příslušnými fakultami.“

Je jasné, že diverzita zde byla tím nejdůležitějším kritériem. Bez ohledu na to, jaké byly vaše akademické výsledky, vaše přihláška byla vyřazena, pokud jste se v prohlášení diverzity nedostali přes skóre 11+ bodů.

„Nakonec bylo nalezeno pět finalistů… Tento způsob výběru byl jedním z nejúspěšnějších implementací iniciativy. Zvýší se tím množství členů fakulty, kteří budou odhodlaně prosazovat diverzitu, rovnost a inkluzi na kampusu.“

Hra tedy není již jen o tom, najít ty kandidáty, kteří sami naplňují nějakou škatulku diverzity, ale zaplnit fakulty těmi lidmi, kteří mají certifikovaný ideologický názor a odhodlaně ho prosazují. Thomas Sowell se již hlásit nemusí. V případě, že by nebylo ještě úplně jasné, o jaký test se jedná:

„V prvním kole komise posuzovala anonymizovaná prohlášení o příspěvku k diverzitě, rovnosti a inkluzi. Omezení prvního kole výlučně na příspěvek k DEI je samo o sobě dramatickým posunem důrazu, který se v dosavadních výběrových řízeních soustředil primárně na vědecké výzkumné výsledky… důraz na diverzitu, rovnost a inkluzi v prvním kole se nyní stává zavedenou praxí na všech fakultách.“

Ve zprávě jsou dokumentovány výsledky tohoto výběru:

Gender

Všichni přihlášení

Longlist

Shortlist

 

894

214

22

Žena

41,7%

60,3%

63,6%

Muž

56,5%

39,3%

36,4%

Jiné

1,8%

0,4%

0%

       

Rasa/etnicita

     

Afroameričané

2,8%

6,1%

9,1%

Hispánci

13,2%

22,9%

59,1%

Původní Američané

0,4%

1,4%

0%

Asiaté

25,7%

18,7%

18,2%

Běloši

53,7%

48,1%

13,6%

Jiné

4,1%

2,8%

0%

 

Závěr zprávy:

„Finalisté byli v rámci pracovního pohovoru dotazováni na to, jak budou pracovat na podpoře diverzity, rovnosti a inkluze… Pouze ti z kandidátů, kteří prokázali skrze své znalosti, minulou činnost a budoucí plány zájem na podpoře diverzity, rovnosti a inkluze, že naplňují standardy Berkeley, se dostali mezi finalisty a nakonec navržené kandidáty.“

Jerryho komentář:

„Tento proces je mrazivý ve své angažovanosti pro jednu konkrétní formu sociálního inženýrství. Já sám (na rozdíl od mnoha čtenářů zde) nemám problém s pozitivní diskriminací. Myslím si ale, že by měla být naplněna tím způsobem, že najdeme nejlepší kandidáty patřící k minoritní skupině a nikoliv tím, že eliminujeme kandidáty z důvodu nedostatků v prohlášení diverzity…

Nikdo by neměl být automaticky vyřazen za nízké skóre v prohlášení diverzity. Pokud to budete dělat, tak eliminujete všechny, kdo jsou dobří učenci, ale neangažují se v podpoře rasové a genderové diverzity, ačkoliv mohou podporovat jiné společensky prospěšné aktivity.“

Tohle je dobrý postřeh. Předpokládejme, že někdo tráví svůj volný čas vědeckého pracovníka jako poradce pro drogově závislé, vyučováním vězňů nebo aktivitou za záchranu ohrožených druhů. Nic z toho se teď nepočítá. Nemluvě o tom, že už dlouho se nepočítá nic jako aktivity v náboženských spolcích, aktivismus za druhý dodatek nebo práce pro Federalistickou společnost.

„Berkeley najala velké množství děkanů a úředníků, jejichž náplní činnosti je podporovat iniciativy jako je výše popsaná. Tím je zaručeno, že tento proces bude postupovat do stále větších extrémů. Konec konců tito lidé musí něčím ospravedlnit existenci svých pozic. Kdyby měli nakonec uspět, tak se jejich místa stanou zbytečnými.“

To je ověřený ekonomický princip. Dnešní univerzity jsou z větší části tvořeny právě touto administrativou a existují kvůli ní a pro ní.

Absolventi, kterým se toto nelíbí, by měli přestat dávat peníze, jak jsem to udělal i já. 

 

Porovnání přísah loajality: Orwellovský pokus

(Bryan Caplan)

https://www.econlib.org/loyalty-oaths-compared-an-orwellian-exercise/?fbclid=IwAR2H3Trl1ZqrET9p4yfeYxlMhCJuOXPQFR7WYtAlMQafOdS8Ql5dc5lYhYU

 

Jedním ze základních kamenů amerického sekulárního náboženství je víra v to, že perzekuce komunistů a komunistických sympatizantů během McCarthyho éry byla jak paranoidní tak nemorální. Obzvláště akademici jsou věrni tomuto výkladu dějin. A protože jsou to akademici, tak mají ve své kolektivní paměti zvláštní prostor vyhrazen pro perzekuci, kterou tvořily univerzity. Nejznámější formou této perzekuce jsou sliby loajality, které mnoho univerzit požadovalo po svých zaměstnancích. Podepiš nebo přijdeš o práci. Co konkrétně bylo obsahem těchto slibů? Zde je text z Berkeley z roku 1950:

Ústavní slib (podle ústavy státu Kalifornie, článek 20, díl 3)

„Přísahám, že budu podporovat ústavu Spojených států a ústavu státu Kalifornie, budu poctivě plnit povinnosti svého úřadu podle svých nejlepších schopností.“

Doplněno vedením UC, 12. dubna 1950

„Složením ústavního slibu, jak je vyžadován státem Kalifornie, zde formálně přijímám výše jmenovanou pozici a plat a také potvrzuji, že nejsem členem Komunistické strany nebo jiné organizace, která propaguje násilné svržení vlády. Také nemám žádné závazky, které by byly v rozporu s mojí zodpovědností provádět nestranné bádání a nalézat pravdu. Jsem srozuměn s tím, že výše učiněné prohlášení je podmínkou pro moje zaměstnání a pobírání mé mzdy. 

 

Povšimněme si poměrně mírné formulace této přísahy. Člověk, který osobně obhajoval násilné svržení vlády, by ji mohl klidně podepsat, pokud nebyl členem organizace, která by zastávala tuto pozici. Filosofický komunista a sympatizant Stalina mohl klidně podepsat, nemluvě už o všech odrůdách sociálních demokratů a dalších levicově zaměřených lidí.

Srovnejme to s tím, co UC Berkeley vyžaduje od kandidátů na místa v současnosti. To je víc než jen slib. Slib vyžaduje jen papouškování cizích slov. To, co vyžaduje Berkeley, je vlastnoručně zkomponovaná přísaha, jejíž ortodoxii pak univerzita přezkoumává. Prohibitivně nízké skóre můžete dostat, pokud vaše přísaha bude obsahovat věci jako:

Malé prokázané znalostí nebo zkušenosti o dimenzích diverzity, které jsou důsledkem různých identit. Diverzitu definuje jen v rámci různých oblastí studií nebo různých národností, ale nediskutuje o genderu, etnicitě/rase. O diverzitě se vyjadřuje jen vágně ve stylu „diverzita je pro vědu důležitá.“ Má malé zkušenosti v důsledku malého seznámení se s těmito tématy a neposkytuje žádné důkazy, že by se snažil zvýšit svou informovanost. Zpochybňuje důležitost diverzity.

Ano, pouhé zpochybnění významu diverzity vás vyloučí z možnosti vyučovat nebo vést výzkum na fakultě. Představte si, že by Přísaha z roku 1950 od lidí požadovala psanou esej na téma „velká důležitost boje proti Komunismu“ a vyloučila všechny lidi, kteří by jen „projevili pochybnosti“ nebo „pojednávali o boji proti komunismu jen vágním způsobem.“

Není si vědom nebo nerozumí výzvám, kterým čelí nedostatečně zastoupené identity v akademickém prostředí nebo necítí žádnou osobní odpovědnost za vytváření rovného a inkluzivního prostředí pro všechny. Například může prohlašovat, že není dobré mít pozitivní diskriminaci a studijní skupiny zaměřené na určité identity, protože toto je odřízne od všech ostatních a může vést k pocitům méněcennosti. 

Toto lze přirovnat k situaci, kdy by přísaha z roku 1950 od lidí vyžadovala vyjádřit výslovnou podporu pro současnou antikomunistickou taktiku. Něco ve stylu: „někteří lidé mohou tvrdit, že podpora antikomunistických diktátorů v zemích třetího světa může být chybou v delším období.“

Co je výsledkem? Orwellovský doublethink toho nejvyššího stupně. Jistě, nenáviděné přísahy věrnosti z roku 1950 se zdají ve srovnání daleko mírnější, než nová přísaha Diverzitě a Inkluzi. Ale lidé, kteří odmítli přísahy z roku 1950, byli brzy na to prohlášeni za hrdiny bojující za svobodu svědomí a svobodu slova. Oproti tomu lidé, kteří pochybují o dnešní ortodoxii, jsou prohlášeni za šiřitele nenávisti, kteří musí být vyloučeni ze všech lepších zaměstnání.

Přeloženo do angličtiny: plnokrevný Stalinismus nebyl nikdy vážným handicapem. Tam šlo jen o prostý rozdíl v názorech. Ovšem i mírné pochybnosti o tom, jestli je v pořádku pozitivní diskriminace a tedy povinná negativní diskriminace vůči těm skupinám, které mívají lepší výsledky, z vás udělají personu non grata.  

 

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed