Mises.cz

Mises.cz

Válka veřejného vlastnictví proti chudým Aneb o divokém socialismu 19. století? – Rakousko

Roku 1873 byl v Rakousku přijat zákon, kterým se vydávala nařízení podle policejního trestního práva proti zahálečům a tulákům.

Boj proti tulákům

Roku 1873 byl v Rakousku přijat  zákon, kterým se vydávala nařízení podle policejního trestního práva proti zahálečům a tulákům. Tento zákon byl namířen v prvé řadě proti tulákům a osobám štítícím se práce. Kámen úrazu byl ve vymezení pojmu tulák v paragrafu 1 (dle tohoto paragrafu bylo odsouzeno nejvíce osob). Tím byl ten, „kdo nemaje určitého bydliště aneb opustiv své bydliště, bez zaměstnání a práce se potuluje a nemůže prokázati, že má prostředky ke své výživě nebo že jich bezelstně nabýti hledí, potrestán buď jako tulák vězením osmi dní až do jednoho měsíce.“ Opakované dopadení mělo mít za následek tuhé vězení od jednoho do třech měsíců za použití dalšího zostření trestu dle trestního zákona. Dle druhého paragrafu (dle něho byly odsuzovány především osoby práce se štítící) mohl politický úřad nařídit osobám (mimo osob potrestaných za skutečné zločiny) potrestaným za žebrotu a potulku, aby prokázaly, že se živí dovoleným způsobem. Opomenutí bylo trestáno sazbou 3 až 14 dní a při opakování tuhým vězením do jednoho měsíce [1]. Citovaný J. Janák si zcela správně všiml, že „již z širokého vymezení pojmu tulák, které obsahoval paragraf 1, je zřejmé, že podle protituláckého zákona mohl být postižen každý cestující, který neměl dostatečné finanční prostředky.“ [2]

V té době bylo běžné, že obyvatelstvo migrovalo z upadajících (retardovaných) regionů do těch prosperujících a že docházelo k růstu počtu obyvatel měst, a to zejména těch velkých [3]. Práci bylo nutné hledat nejen v době hospodářských poklesů (jeden takový přišel právě kolem roku 1873, zákon na něj mohl i reagovat), ale i jen díky změnám ve struktuře výroby z důvodu změn v poptávce nebo z důvodu zaměstnancovy nespokojenosti s původním místem atp. Tehdejší nižší vrstvy navíc neoplývaly vlastnictvím zajímavějších peněžních částek, a to zvlášť v době migrace za prací – přesněji migrace za příjmem. Vše navíc komplikovala exitence pracovních knížek, a pokud se člověk nemohl vykázat v této knížce osvědčením o předchozím pracovním poměru a prokázat tak, že hledá práci, mohlo být zákona použito proti němu. Na příliš široké vymezení pojmu tulák a na to, že okresní soudy masově odsuzují osoby, které ve skutečnosti tuláky nejsou, upozorňovala i tehdejší právnická literatura [4].

Situace byla horší než předchozí zemské zákonodárství proti tulákům platné do roku 1873, které předpokládalo u tuláků, že se jednalo o osoby bez přístřeší a trvalého bydliště. Navíc zákon z roku 1873 umožňoval do roku 1875 i odsuzování žebravých mnichů [5]. Dále paragraf tři zákona zakazoval vydávat vysvědčení (v podstatě povolení vydané obcí) o neštěstích anebo chudobě, která byla určena k žebrání od místa k místu. Dále zákon zaváděl policejní dohled mimo jiné i pro ty, co byli několikrát odsouzeni pro potulku a jevili se nebezpečni cizímu majektu.

Zákon se zabýval i dodáním odsouzenců do donucovacích pracoven - robotáren; tam mohly skončit i osoby, které se dopustily některého z přestupků protituláckého zákona nebo přestupků smilstva provozovaného jako živnost (prostituce) nebo přestupku žebroty. Milostivě však bylo přikázáno, že v robotárně nemůže být držen nikdo nepřetržitě déle než „pouhé“ tři roky [6]. Jak je z výše uvedeného patrné, tak zmíněný zákon z roku 1873 zcela zřetelně obsahoval institut presumce viny.

Dle Janáka bylo odsouzeno na Moravě podle některého paragrafu protituláckého zákona v letech 1874 až 1885 103 707 osob (dle paragrafu 1 to bylo 93 039 osob), z nichž 5 993 osob bylo postaveno pod policejní dohled (zde ale mohlo jít dle dikce zákona i o skutečné zločince) a 2 410 osob bylo posláno do robotárny. Z Janákovy statě je však patrné, že někdy existoval značný rozdíl mezi počtem zatčených a odsouzených - například v Praze bylo v letech 1874 až 1881 potrestáno jen 27,7 % osob z počtu zatčených pro tuláctví. Zatčeným se totiž buďto podařilo prokázat nevinu, anebo nebyli vůbec před soud postaveni [7]. Je jasné, že i takovéto zatčení znamenalo zdržení v cestě za prací anebo i jinou aktivitou a bylo zřejmě pro některé nepříjemné - tj. zvyšovalo náklady na hledání práce a cestování. Je ovšem také pravdou, že určitá část občanů (dle Janáka štítících se práce) vítala zaopatření ve vězení přes zimu, kdy počet odsouzených podle protituláckého zákona rostl vždy od prosince do března, a to právě nejen z důvodu menšího množství sezónních prací v zimním období (a tedy u práce se neštítících intenzivnějšího hledání práce). Naneštěstí nový protitulácký z roku 1885 vymezil pojem tuláka ještě šířeji [8]. J. Janák svoji stať napsal za komunismu, proto neklade prakticky žádný důraz na pronásledování skutečných tuláků a práce se štítících žebráků, protože tito lidé byli dle teorií K. Marxe a B. Engelse příživnickým lumpenproletariátem. Ať si o takových lidech myslíme cokoliv, tak pokud se chovají nenásilně, stěží někomu škodí, a tedy zásah proti nim může být stěží ospravedlněn.

Nelehká pozice zaměstnanců

Ve sledované době měli zaměstnanci díky tehdejší legislativě poměrně nelehkou pozici. Například předčasné odejití ze zaměstnání znamenalo přestupek proti živnostenskému řádu (tj. zákonu) a zaměstnanec riskoval potrestání a i to, že mohl být zaměstnavatelem prostřednictvím úřadů donucen k návratu do práce po dobu chybějící do výpovědi a požadovat po něm náhradu utrpěných škod [9]. Zaměstnanec musel být, jak bylo již zmíněno, vybaven za monarchie a i později pracovní knížkou (Arbeitsbuch), kde se zaznamenávaly vedle osobních údajů i všechna zaměstnání [10]. Až do roku 1875 platil (chtělo by se říci protimonopolní) zákon klasifikující každé skupinové ujednání zaměstnanců o mzdě jako trestný čin. Situace se však nezlepšila příliš ani později. Roku 1885 si křesťansko-sociálně orientovaný časopis Dělník stěžoval na zásahy policie: „... policie každý přípravný krok ku shromáždění lidu hned z počátku zruší, podniknutou schůzi dělníků pozavírá a vůbec poradu každou na straně dělníků ničí...“ [11]

V době 2. poloviny 19. století (v pramenu přesněji v době policejní kariéry J. Schlittera) dle L. Fasory směřovalo politické zadání pro bezpečnostní aparát ve vztahu k dělnickému hnutí víceměné k perzekuci dělnického hnutí a jeho politických projevů, které byly vnímány jako státu nebezpečné [12]. Je zřejmé, že dělníci se snažili převzít část moci. Přičemž motivací nemusela být jen snaha o vyloučení části jejich konkurentů z trhu práce či touha po moci, ale i snaha omezit represi vlády. Tato skutečnost tak paradoxně dělníky, respektive jejich představitele, více motivovala k cestě za dosažením moci.

Brněnský policejní ředitel J. Schlitter opakovaně doporučoval k boji s mluvčími sociální demokracie následující postup: „... vyprovokovat je k porušení zákona a zatýkáním zbavovat dělnictvo radikálních vůdců.“ Dle L. Fasory byla tato politka aplikována v Rakousku, Německu a i Švýcarsku víceméně plošně. A vedla dle něho ve střednědobém horizontu k jednoznačně opačnému důsledku - personální nestabilita v dělnických organizacích a nimbus mučedníků v boji se státem vedl k větší politizaci a radikalizaci dělnictva a i jeho homogenizaci [13].

Zastřel si svého dělníka

Zcela samostatnou kapitolou byly stávky. Respektive užívání násilí proti pokojně stávkujícím zaměstnancům. Toho přečinu se ve sledované době dopustil veřejný sektor vícekrát a několik takových tragédií se odehrálo i v době první republiky (viz třeba poměrně mírumilovná Duchcovská a poněkud nejasnější Frývaldovská stávka). V době monarchie se u nás asi nejproslulejší tragédie spojená se stávkou stala ve Svárově (dnes Velké Hamry u Tanvaldu) roku 1870. Pokojný pochod dělnictva k továrně ve Svárově byl ukončen žádostí o vpuštění delegace do továrny, což bylo odmítnuto, a pak bez předchozího varování a výzvy k rozchodu zaútočilo vojsko a následně četnictvo bajonety a střelbou. Ředitel továrny ve Svárově V. Palme se měl sice před svědky vyjádřit, že „až příjdou, dám jich padesát zastřelit, a pak uvidíme, co budu dělat,“ [14] ale ve Svárově násilí nepáchal on, ale příslušníci veřejných bezpečnostních sborů. Ostatně tak tomu bylo i v ostatních případech. Výsledkem bylo 6 mrtvých účastníků stávky (pochodu), 1 zastřelené nezúčastněné dítě a desítky raněných. Připomeňme, že v pojetí Karla Marxe byl kapitalismus založen na soukromém vlastnictví, zatímco komunismus se měl opírat o společenské (tj. veřejné) vlastnictví [15]. Starý komunistický dějepis pro osmou třídu uvádí jednoznačně: „Na rozkaz velitele vojsko zaútočilo proti shromážděným dělníkům. Při srážce použilo střelných zbraní.“ [16] Lidi zabíjelo tak de facto veřejné vlastnictví. I po roce 1875 zůstávaly četné možnosti jak dezinterpretovat některá omezení koaličního práva, přijatá oficiálně jako obrana proti údajně „teroristickým protředkům hospodářského boje“, jako byly divoké stávky nebo stávky bez určení reálných poždavků. Bezskrupolózní vyzužívání policejní a vojenské asistence uvádí například zmíněný L. Fasora i pro „Akciovou továrnu česané příze“ (tzv. Kemka) v Brně [17]. A dalo by se pokračovat.

Samozřejmě to neznamená, že dělníci byli vždy mírumilovní. Hned ve stejném zdroji, jako je Svárovská stávka, je uvedena stávka zvaná „Lučanská pozdvižka“ (Lučany nad Nisou) z roku 1890 vypuklá kvůli novým sekacím sklářským strojům, které byly prý 300krát produktivnější než podomácku pracující sekáč. Tehdy byly zničeny sekací stroje, zásoby skla a zdemolována budova v jedné brusírně. Bylo vypleněno několik dalších domů, došlo i na kradení a vydírání a i na střet s četnictvem strážícím majetek. Tento střet si vyžádal dva mrtvé dělníky a mnoho raněných a pobodaných. Nebo citovaný historik M. Šebela uvádí stávku z roku 1886 v Parníku (dnes část České Třebové), která skončila pustošením ředitelské zahrady a úprkem ředitele před pronásledovatelkou s koštětem v ruce [18]. A dalo by se opět pokračovat.

Již ovšem dříve například císařské nařízení z roku 1854 tzv. Prügelpatent opravňoval polici a četníky „vychovávat“ některé přestupníky zákona výpraskem. To se vztahovalo jak na zlodějíčky, tak i na původce dělnických stávek. Horní sazba byla pro muže 20 ran holí, ženy byly trestány metlou [19]. Zásahy proti dělníkům pomocí brachiální moci jsou ještě staršího data než tento patent.

Veřejné pojištění a jeho negativní externality

V jiném svém díle uvádí plodný historik L. Fasora, že dle živnostenského řádu z roku 1859 „zřízení [pojišťovacích, pozn. autora] pokladen mělo stále fakultativní ráz, obecně definované principy nebyly po dlouhou dobu nijak rozvedeny ani specifikovány a v podstatě tedy zřízení zabezpečení záviselo na libovůli zaměstnavatele.“ I přesto konstatoval dle Fasory historik J. Janák, že v letech 1860 až 1888 došlo k velkému rozmachu podpůrných spolků a závodních podpůrných pokladen. To se změnilo v letech 1888 až 1889. Někteří lidé nebyli spokojeni s tímto stavem, a tak bylo zvoleno politické řešení, které mělo přivést pod ochranná křídla pojištění více dělníků (netýkalo se to ovšem všech pracujících). A tak v roce 1888 začal platit zákon o povinném úrazovém pojištění (přijat 1887) a o rok později zákon o nemocenském pojištění (přijat 1888).

Fasora pak uvádí pro dobu po roce 1888, že v řadě (závodních) nemocenských pokladen drželi otěže organizace pevně v rukách zaměstnavatelé, ale jen zřídka zde došlo k zásadním a křiklavým porušením pravidel, která by řadové členy přiměla k odchodu. Byl zde navíc relativně větší příspěvek zaměstnavatele (i než u veřejných okresních pokladen). Zaměstnavatel přechodem dělníka k veřejné okresní nemocenské pokladně ztrácel významnou část své sociální kontroly a neměl zájem dělníky v této cestě k větší nezávislosti podporovat [20]. Zaměstnavatel si tedy za větší sociální kontrolu musel připlatit. Dále Fasora uvádí, že u jiného typu pokladen - spolkových pokladen ležela naprostá většina finančních příspěvků na členech spolků a od zaměstnavatele se dal čekat jen malý příspěvek [21]. Výhodou však bylo, že těmto pokladnám si zcela pracovníci šéfovali. Oba dva druhy těchto pokladen existovaly i před lety 1888 a 1889. Samozřejmě pokud se pracovník nechtěl nechat pojistit a patřil mezi ty, co se museli pojistit, tak z toho příliš nadšen nebyl. Přejděme však k ještě zajímavějšímu negativnímu dopadu. Předně je nutné uvést, že zavedení tohoto veřejného pojištění byl ústupek konzervativní vlády dělnickému hnutí a přivedl část moci do rukou představitelů tohoto hnutí. Jaké byly důsledky?

Dle L. Fasory byla situace ve veřejných okresních pokladnách následující: „Nelze však určitě tvrdit, že by poměry v okresních pokladnách pod sociálně demokratickou kontrolou byly prosty oligarchismu… Talentovaní machiavelisté uvnitř sociálně demokratického tábora správně vycítili, že právě nemocenské pokladny představují jako mocenská základna ideální prostor nabízející poměrně slušný výdělek s minimem rizika a malým pracovním nasazením, snadnou možnost eliminace kritiků, a tedy petrifikaci vlastního postavení a také obrovský prostor pro vytváření klientských sítí na bázi distribuce těžko dostupného, ale velmi žádaného statku, jakým byla kvalitní zdravotní péče.“ Autor pokračuje dále: „V činnosti pokladen a pojišťoven se mnohem více než třídní boj a socialistická politika projevovala otázka národnostní a boj o kontrolu obrovských finančních prostředků mezi různými zájmovými skupinami napříč politickým spektrem i napříč frakcemi uvnitř sociální demokracie.“ [22]

Politické řešení přineslo poměrně slušné negativní externality, které nemusel (ale ne nutně) dopředu nikdo předpokládat. Lidé chybují a dopouštějí se omylů a i nepravostí, a to i jako politici či úředníci. Je patrné, že někteří dělníci (například zmínění kritici nebo ti, co o toto pojištění nestáli) si nijak nepomohli a dost možná se i jejich pozice zhoršila. Měli však smůlu, veřejné vlastnictví proti nim zasáhlo.

Selhání veřejného sekotru prizmatem teorie veřejné volby

Výše jsme si všimli, že to byl v podstatě věřejný sekor, ať už v podobě policie, četnictva anebo zákonů, který zhoršoval přímo pozici nižších tříd nebo byl proti nim přímo zaměřen. Toho si všímá paradoxně i zmíněný Dějepis 8 z doby komunismu na s. 183. Nutno však uvést, že komunisté se chovali velice podobně a stávky také potlačovali. Ostatně i komunistická strana byla směsí zájmových skupin a klik, které prosazovaly parciání zájmy. Nyní si objasníme důvody této skutečnosti. K tomu nám poslouží teorie veřejné volby a konkrétně její představitel M. Olson. Ve své knize „Vzestup a pád národů: ekonomický růst, stagflace a společenská rigidita“ tento uvádí v jednom ze svých pravidel, že „členové malých skupin mají nadprůměrnou schopnost zorganizovat se ve prospěch společných zájmů. Jejich výhoda se časem snižuje, nikdy však nezanikne, ani ve zcela stabilizovaných společnostech.“ [23] Zjednodušeně řečeno, menší skupina lidí se prostě snadněji domluví. Navíc bohatí lidé mají větší prostředky k tomu, by mohli vést intenzivnější jednání.

Pokud vznikne taková skupina, tak pak stojí před otázkou, jak prospět svým členům. To lze udělat dvěma způsoby. Pokud použijeme pro vysvětlení koláče, tak jak to udělal Olson, tak dojdeme k tomu, že: a) je možné upéct větší koláč anebo b) je možné si na úkor ostatních ukrojit větší díl již hotového koláče. Přičemž platí, že typická skupina, reprezentující úzký segment populace, má malý, pokud vůbec nějaký, důvod k tomu, aby se obětovala ve prospěch společnosti, a nejlépe svým členům poslouží tím, že pro ně uchvátí co největší díl ze společného produktu (koláče) [24]. Vyplácí se pak používat politiků, úředníků a zákonů ve vlastní prospěch a zároveň mizí podněty pro hledání alternativních řešení. Dle Olsona platí, že „rozptýlené skupiny (nezaměstnaní a chudí) nemají po ruce selektivní podněty, skrz něž by se jednotně postavili tváří v tvář zájmovým skupinám, které těmito prostředky disponují a jejichž organizovaná aktivita přichází na požádání jak mávnutím kouzelného proutku.“ [25] M. Olson se zabýval ve své knize především dopady zájmových skupin na ekonomickou výkonnost společnosti, ale jeho tvrzení lze stejně tak dobře vztáhnout na námi zkoumané historické období. Jeho kniha se taktéž týká zájmových skupin v demokratických režimech.

Do toho zapadá i uvedená legislativou vytvořená nerovnost u koaličního práva. Olson totiž tvrdil, že „ortodoxní předpoklad levice i pravice, že trhy generují více nerovnosti než vlády, které se následně snaží potlačit jejich efekty, je nepravdivý v případě mnoha společností a že je pouze částečně pravdivý pro všechny ostatní.“ [26] Tato věta nemusí být nutně nahlížena jen ve smyslu majetkové rovnosti, ale i rovnosti zacházení, což je právě případ koaličního práva za císaře pána. Důležité také je, že doba 2. poloviny 19. století a začátku 20. století byla dobou poměrně stabilního (a dodejme, až na pár vyjímek, klidného) vývoje, což je dle Olsona důležitým předpokladem jednodušího vzniku a vývoje zájmových skupin a jejich udržení v chodu [27].


[1] Janák-Morava, s. 409.
[2] Ibid, s. 409.
[3] Urban, s. 25.
[4] Janák-Morava, s. 409-410.
[5] Ibid, s. 410.
[6] Ibid, s. 411.
[7] Ibid, s. 412-413. Otázkou je, co znamená to „nebyly před soud postaveni“? Byly tyto osoby propuštěny?
[8] Ibid, s. 425-426.
[9] Jesenicko, s. 30.
[10] Šebela, s. 98.
[11] Fasora-Policejní ředitel, s. 251.
[12] Ibid, s. 247.
[13] Ibid, s. 248.
[14] Nevrlý, s. 215-216.
[15] Ibid, s. 216 a Sojka, s. 100.
[16] Dějepis 8, s. 183. Tentýž pramen uvádí, že ředitel byl propuštěn. Nebyla to jediná tragická stávka tehdejší doby. Uvést lze třeba stávky na Ostravsku roku 1872 anebo roku 1890 či roku 1894 dokonce s 13 mrtvými na kontě. Je nutné však uvést, že různé prameny uvádí ke stávkám různé údaje o průběhu i počtu obětí.
[17] Fasora-Policejní ředitel, s. 251-252.
[18] Nevrlý, s. 216-218 a Šebela, s. 94.
[19] Hora-Hořejš, s. 17.
[20] Fasora-Dělník a měšťan, s. 164 a 166.
[21] Ibid, s. 166.
[22] Ibid, s. 167 a 169.
[23] Olson, s. 44.
[24] Ibid, s. 45 a 46.
[25] Ibid, s. 75.
[26] Ibid, s. 173 viz i s. 174.
[27] Ibid, s. 207.

Literatura:

[1] Fasora, L. Dělník a měšťan: vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010, ISBN 978-80-7325-233-5.
[2] Fasora, L. Policejní ředitel Johann Schlitter a dělnické hnutí v Brně v letech 1879-1891. In: Brno v minulosti a dnes, 25. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna 2013, ISBN 978-80-86736-30-3.
[3] Hora-Hořejš, P. Toulky českou minulostí 11. Praha: Via Facti 2007, ISBN 978-80-239-6717-3.
[4] Janák, J. a Chocholáč, B. Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Brno: Matice moravská 2007, ISBN 978-80-86488-03-5.
[5] Olson, M. Vzestup a pád národů: ekonomický růst, stagflace a společenská rigidita. Praha: Liberální institut 2008, ISBN 978-80-86389-51-6.
[6] Nevrlý, M. Kniha o Jizerských horách. Liberec: Vestri 2007, dotisk, ISBN 978-80-903029-6-9.
[7] Sojka, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team 2010, ISBN 978-80-87109-21-2.
[8] Šebela, M. Parnická textilní továrna. Ústí nad Orlicí: Oftis 2010, ISBN 978-80-7405-087-9.
[9] Štěpán, V. a Stěrbová, J.: Historie skláren na Jesenicku v Ramzové a Dolní Lipové. In.: Jesenicko: vlastivědný sborník svazek 9 Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka – Státní okresní archiv Jeseník 2008), ISSN 1213-0192.
[10] Urban, O. Československé dějiny: 1848-1914: určeno pro posl. fak. filozof. 2. vyd. Praha: SNP, 1988.
[11] Dějepis 8 [online]. Dostupný z (přístup V/2013): http://www.amapro.cz/datove_zdroje/knihy/dejepis_8/dejepis8_183.php.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed