Mises.cz

Mises.cz

Mám ty prachy v bance, anebo nemám? I: Komerční banka a její obchodní a produktové podmínky

Komerční banka a její obchodní a produktové podmínky ve světle diskuse o frakčním bankovnictví.

V tomto článku budeme zkoumat to, zda se klienti bank mohou na základě obchodních a produktových podmínek těchto bank domnívat, že fyzické peníze (bankovky a mince), které mají uložené v bankách na účtech, mají víceméně pořád k dispozici k výběru hotovosti, anebo se naopak mohou domnívat, že fyzické peníze zde k dispozici k výběru hotovosti pořád nemají. Budeme se zde věnovat obchodním a produktovým podmínkám Komerční banky, která patří k největším komerčním bankám v České republice. Je nutné upozornit, že tyto podmínky celkem často procházejí změnami (jedna taková změna nastane od 1. 1. 2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem), a pokud budete tento článek číst s nějakým časovým odstupem, tak nemusí být již zcela aktuální. I když se domnívám, že se toho zase tolik na celkovém vyznění článku moc nezmění. Uvedeme zde vybrané citace z těchto podmínek, které dokládají to, že se klienti mohou domnívat, že fyzické peníze (bankovky a mince) uložené v bankách na účtech mají  na těchto účtech víceméně pořád k dispozici pro výběr hotovosti, a zároveň ty citace, kdy se naopak mohou domnívat, že je zde k dispozici pro výběr hotovosti pořád nemají. Pokud je něco v nějaké smlouvě o bankovní službě dáno, je možné na to hledět podobně jako na složení nějaké potraviny, které je na dané potravině uvedeno a kterému by měla tato potravina odpovídat. Pokud tomuto složení potravina neodpovídá, tak jde dojisté míry o klamání kupujícího dané potraviny. Nebo jako na smluvní dodávku nějaké stavební aktivity, kdy výsledek neodpovídá tomu, co je uvedeno ve smlouvě. Pojďme se nyní na obchodní a produktové podmínky Komerční banky podívat.

Osobní konto Komerční banky

Podmínky k Osobnímu kontu Komerční banky platné od 1. 11. 2009 uvádějí dle odstavce 3.2, že klient může disponovat s vkladem na účtu pouze po předložení karty [1]. V tomto případě se nejedná o platební kartu, ale o kartu obsahující zejména jméno, příjmení a rodné číslo klienta. V této kartě vyznačuje banka zejména změny výše vkladu na účtu [2]. Co se týká daného účtu, tak ten není určen k provádění běžného platebního styku, ale: „Veškeré bezhotovostní operace s vkladem na Účtu lze provádět pouze na základě příkazů k jednorázovým převodům.“ [3] Dále platí, že: „Klient je oprávněn vkládat prostředky na Účet nebo vybírat prostředky z Účtu v kterémkoli obchodním místě Banky. Obchodní místo, které není Klientovým obchodním místem, provede výplatu z Účtu až po autorizaci operace v Klientově obchodním místě. Klient může disponovat s vkladem na Účtu pouze do výše vkladu.“ [4] Důležitý je odstavec 4.4, který nám říká, že: „V případě N-konta je vklad na Účtu nebo jeho část splatná dnem, kdy Klient požádá Banku o výběr vkladu na Účtu v hotovosti nebo jeho převod na jiný účet a předloží Kartu.“ Dokonce i samotná smlouva, jejímž předmětem je zřízení a vedení N-konta, zaniká doručením výpovědi klienta bance [5]. Přičemž platí, že: „"N-konto" je Účet bez výpovědní lhůty vkladu.“ [6] Jde tedy o účet splatný na požádání. A člověk z něj může vybrat hotovost v podstatě obratem. Vedle toho je pod osobní konto zahrnováno i T-konto: „"T-konto" je Účet s výpovědní lhůtou vkladu dohodnutou ve Smlouvě.“ [7] Čili jde zde v podstatě o termínovaný vklad, který je splatný po uplynutí předem stanovené doby. Avšak studované podmínky k Osobnímu kontu Komerční banky obsahují odstavec 4.7, který uvádí, že: „Banka umožní Klientovi Předčasný výběr vkladu na T-kontu. Banka je oprávněna Klientovi účtovat cenu za Předčasný výběr ve výši 50 % roční úrokové sazby, kterou je vklad na T-kontu úročen, z předčasně vybíraného vkladu. Cena za Předčasný výběr se zaokrouhluje na jedno desetinné místo směrem dolů. Vedle ceny za Předčasný výběr zaplatí Klient Bance při Předčasném výběru další poplatky stanovené v Sazebníku.“ [8] To znamená, že tento termínovaný vklad je pod nějakým poplatkem (250 Kč k prosinci 2013 [9] plus zmíněných 50 % roční úrokové sazby) možné ukončit dříve, než udává příslušný termín, na který byl vklad sjednán. Díky tomu má tento účet částečně i parametry vkladu na požádání, byť nutnost zaplatit zmíněné poplatky bude od předčasné výpovědi vkladu odrazovat (poplatky jsou však u Komerční banky docela mírné). Z uvedeného je patrné, že klienti Komerční banky si na základě Podmínek k Osobnímu kontu mohou docela oprávněně myslet, že mají peníze uložené na svém účtu hned anebo ve velmi brzké době k dispozici pro výběr hotovosti.

Oznámení o provádění platebního styku

Oznámení o provádění platebního styku Komerční banky platné od 1. 6. 2012 uvádí v článku 3 odstavce 4, že výběr hotovosti nad částku 100 tisíc korun nebo protihodnoty v cizí měně musí klient oznámit vyplácejícímu obchodnímu místu banky nebo klientovu obchodnímu místu: za a) „alespoň dva Obchodní dny před požadovaným dnem výplaty při výběru hotovosti v Kč a v rámci dne oznámení výběru nejpozději v hodinu, ve kterou bude v den výplaty provádět výběr“ nebo za b) „alespoň pět Obchodních dnů před požadovaným dnem výplaty při výběru hotovosti v cizí měně.“ [10] Samozřejmě výběr hotovosti do 100 tisíc korun nemusí být hlášen dopředu a může být z banky vybrán téměř okamžitě. Každopádně i zde se tedy mohou klienti domnívat, že mají peníze uložené na svém účtu hned anebo ve velmi brzké době k dispozici pro výběr hotovosti.

V případě bankovních šeků vystavených bankou banka vystaví bankovní šek a odepíše prostředky z účtu na základě příkazu k vystavení bankovního šeku doručeného klientovu obchodnímu místu banky. Jak je z pramenu patrné, tak lze vystavit bankovní šek skoro okamžitě. Například: „v Obchodní den, kdy Banka příkaz obdržela, byl-li jí příkaz doručen do 13:00 hod. daného dne a není-li na příkazu uvedeno žádné datum splatnosti nebo uvedené datum již nastalo“. Či: „následující Obchodní den po dni, kdy Banka příkaz obdržela, byl-li příkaz doručen po 13:00 hod. daného dne a není-li na příkazu uvedeno žádné datum splatnosti nebo uvedené datum již nastalo“. Apod. [11] Pro vyplacení šeku pak platí, že: „Pokud Banka nerozhodne, že šek proplatí až po obdržení platby od šekovníka (tj. osoby, která má podle šeku platit) nebo inkasní banky, ani se Klient a Banka nedohodnou jinak, proplatí Banka šek okamžitě na základě Příkazu k inkasu šeku doručeného Bance a prostředky připíše na Účet, vyplatí v hotovosti nebo odešle na účet Klienta u jiné banky následujícím způsobem: i. v Obchodní den, který Klient uvedl jako den splatnosti, byl-li příkaz doručen Bance přede dnem splatnosti a je-li na příkazu uvedeno datum splatnosti, které nenastalo a které připadá na Obchodní den; ii. v Obchodní den, kdy Banka příkaz obdržela, byl-li jí příkaz doručen do 13:00 hod. daného dne a není-li na příkazu uvedeno datum splatnosti nebo uvedené datum již nastalo; iii. následující Obchodní den po dni, kdy Banka příkaz obdržela, byl-li jí doručen po 13:00 hod. daného dne a není-li na příkazu uvedeno žádné datum splatnosti nebo uvedené datum již nastalo; iv. následující Obchodní den po datu splatnosti uvedeném na příkazu, je-li na příkazu Klientem stanoveno datum budoucí splatnosti připadající na den, který není Obchodním dnem.“ [12] Klienti této banky se tedy mohou opět oprávněně domnívat, že mají peníze uložené na svém účtu v podstatě ve velmi brzké době k dispozici pro výběr hotovosti. Je pravda, že v případě šeku může nastat situace, kdy banka použije pro výplatu doručovatele šeku i vlastní peníze a peníze šekovníka dostane až o něco později. Ovšem pointou tu je, že může nastat situace, kdy šekovník přijde jeden den do banky a požádá o vystavení šeku, který může být druhý nebo třetí den doručiteli proplacen v hotovosti z peněz na účtu šekovníka.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Komerční banky platné od 1. 1. 2011 se v článku 12 věnují disponování s prostředky na účtu. Mimo jiné: „Klient je oprávněn disponovat s prostředky na Účtu formou výběru hotovosti nebo převodem na jiný účet pouze do výše volných prostředků na tomto Účtu, případně snížených o výši minimálního zůstatku, byl-li Bankou pro daný Účet stanoven.“. Minimální zůstatek bývá třeba ve výši 1000 korun. Banka je pouze oprávněna omezit disponování s prostředky na účtu klienta v souladu s (státními) právními předpisy. A má právo odepsat z účtu prostředky za účelem takových věcí, jako jsou úhrady splatných úroků, opravy ve zúčtování, úhrady všech cen, poplatků a výloh v souvislosti s poskytováním bankovních služeb, úhrady částky šeku, cestovního šeku nebo penežní poukázky, vrácení důchodů a jiných dávek (vyplácených státem), pokud na jejich vyplacení zanikl nárok, úhrady pohledávky banky za klientem, v případě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí oprávněného orgánu, případně v jiných případech stanovených právními předpisy apod. [13]. Ceny bankovních služeb a úhrada nákladů pak jsou zpravidla odepisovány z účtu, k němuž nebo  v souvislosti s nímž jsou bankovní služby poskytnuty, a to v termínech určených bankou, jinak z jakéhokoli jiného účtu klienta vedeného u banky“. [14] Dále je ze uvedeno, že: „Pokud se Klient a Banka nedohodnou jinak, je Klient oprávněn vybírat z nově zřízeného Účtu volné prostředky v hotovosti nebo je převádět bezhotovostním převodem nejdříve první Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy Banka Účet zřídila.“ [15] Čili například v pondělí je vám zřízen účet a vložíte na něj peníze a v úterý už můžete část z nich vybrat.

V tomto dokumentu je pro nás ještě důležitý článek 16 - Obecná pravidla platebního styku, kde se píše například: „Banka je povinna přijímat na Účet vklady nebo platby uskutečněné ve prospěch Klienta a z prostředků na Účtu uskutečňovat podle Příkazů Klienta nebo Oprávněné osoby výplaty nebo platby Klientovi nebo jím určeným osobám.“ Dále je zde uvedeno, že: „K provádění platebního styku jsou určeny běžné Účty Klienta. Platební styk lze provádět hotovostní či bezhotovostní formou, a to na základě písemných Příkazů Klienta, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. Pro bezhotovostní platební styk lze použít i elektronické Platební prostředky.“ Přičemž banka provede příkaz ve lhůtách stanovených v příslušném oznámení (viz výše), které se počítají od okamžiku účinnosti příkazu. [16] Konečně dále je důležitý článek 17 - Hotovostní platební styk. Zde stojí, že: „Klient je oprávněn provádět hotovostní platební styk prostřednictvím vkladu nebo výběru hotovosti a směnárenských služeb. Výběrem hotovosti se rozumí i výběr prostřednictvím bankomatů. Limity pro takové výběry se řídí Smlouvou.“ Je zde zopakována povinnost oznámit výběry přeshaující limit uvedený v oznámení (viz výše). [17] I zde se tedy mohou klienti domnívat, že na základě Všeobecných obchodních podmínek mají peníze uložené na svém účtu v podstatě ve velmi brzké době k dispozici pro výběr hotovosti.

Jediná věc, která čtenáři těchto dokumentů signalizuje, že své peníze uložené na účtu nemusí nutně dostat od banky nazpět, je článek 27. Pojištění vkladů, kde se píše, že „Vklady Klientů v Bance jsou pojištěny v souladu s právními předpisy. Pojištěny nejsou vklady složené finančními institucemi, zdravotními pojišťovnami a státními fondy. Systém pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry.“ [18]

Závěr

Na základě výše uvedeného je většinou zřejmé, že klienti se mohou oprávněně domnívat na základě obchodních a produktových podmínek Komerční banky, že mají vlastní fyzické peníze (bankovky a mince) uložené na svém účtu v podstatě ve velmi brzké době k dispozici pro výběr hotovosti. Pokud tedy není výběr hotovosti ihned nebo v krátkých předepsaných (výše uvedeno) lhůtách možný (s výjimkou případů jako úhrady splatných úroků, opravy ve zúčtování, úhrady všech cen, poplatků a výloh v souvislosti s poskytováním bankovních služeb, úhrady částky šeku nebo penežní poukázky, vrácení důchodů a jiných dávek, úhrady pohledávky banky za klientem v případě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí oprávněného orgánu, minimálního zůstatku apod.), dojde k porušení těchto obchodních a produktových podmínek a tedy i do jisté míry k oklamání klienta. Jedinou věcí, která implicitně indikuje to, že klient nemusí svoje fyzické peníze dostat nutně z banky, je zmínka o pojištění. Bude jistě zajímavé se někdy v budoucnosti podívat i na obchodní a produktové podmínky jiných bank a případně i pojišťoven či penzijních a jiných fondů.

 


 

[1] Podmínky k osobnímu kontu, článek 3., odstavec 3.2.
[2] Ibid, článek 8.
[3] Ibid, článek 4., odstavec 4.1.
[4] Ibid, článek 4., odstavec 4.2.
[5] Ibid, článek 4., odstavec 4.4 a článek 7., odstavec 7.2.
[6] Ibid, článek 8.
[7] Ibid, článek 8.
[8] Ibid, článek 4., odstavec 4.7.
[9] http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/cs/sazebniky/kb-20131201-sazebnik-1-obcane.pdf?20131129202731. Cena za předčasný výběr u střednědobých vkladů je ve výši 60 % roční úrokové sazby. Plus opět 250 korun. Klient nemůže provést předčasný výběr u krátkodobých účtů se splatností 7 dní a 14 dní (Podmínky termínovaných účtů, článek 4., odstavec 4.6 a 4.5).
[10] Oznámení o provádění platebního styku,  článek III, odstavec 4. O něco delší lhůty jsou vyžádovány při výběru nad 500 tisíc korun.
[11] Ibid, článek VIII, odstavec 3.
[12] Ibid, článek VIII, odstavec 13.
[13] Všeobecné obchodní podmínky, článek 12, odstavce 12.4, 12.5 a 12.9.
[14] Ibid, článek 24, odstavec 24.2.
[15] Ibid, článek 12, odstavec 12.6.
[16] Ibid, článek 16, odstavce 16.1, 16.2 a 16.3.
[17] Ibid, článek 17, odstavce 17.1 a 17.2.
[18] Ibid, článek 27, odstavec 27.1.

Prameny:

1. Oznámení o provádění platebního styku [online, 2012]. Dostupný z (přístup XI/2013): http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120601-oznameni-o-provadeni-platebniho-styku.pdf?dcd7cffb92ebe8a20814066ac075023f.
2. Podmínky k Osobnímu kontu [online, 2009]. Dostupný z (přístup XI/2013): http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20091101-podminky-k-osobnimu-kontu.pdf?dcd7cffb92ebe8a20814066ac075023f.
3. Podmínky termínovaných účtů [online, 2012]. Dostupný z (přístup XI/2013): http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20120601-podminky-terminovanych-uctu.pdf?dcd7cffb92ebe8a20814066ac075023f
4. Všeobecné obchodní podmínky [online, 2011]. Dostupný z (přístup XI/2013): http://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-20110101-vseobecne-obchodni-podminky.pdf?dcd7cffb92ebe8a20814066ac075023f.

Poznámka: Předpokládám, že aktualizované verze citovaných podmínek budou dostupné na těchto stránkách: http://www.kb.cz/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni.shtml.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed