Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

For a New Liberty: Blahobyt a stát blahobytu - část IV.

Vedle vlivu náboženství a etnických rozdílů v hodnotách ukazuje profesor Banfield ve své brilantní knize The Unheavenly City důležitost něčeho, co nazývá kulturou „vyšších vrstev“ nebo „nižších vrstev“, při ovlivňování hodnot svých příslušníků.

obrázek k článku

Dějiny 3.4. - Štvanec: Jindřich z Langensteinu

Langenstein byl stěží důležitý ve své a následující době, jeho důležitost tkví pouze v tom, že ho socialisté a státně-korporativističtí historici pozdního devatenáctého století vytrhli ze zasloužené obskurnosti a použili jeho hloupou myšlenku životního postavení k vyčarování absolutně zmatené vize.

obrázek k článku

For a New Liberty: Blahobyt a stát blahobytu - část III.

Jelikož silný odstrašující prostředek je mnohem lepší než vřelé přivítání a proklamování „práv“ příjemců pomoci, libertariánská pozice je taková, že volá po totálním zrušení státního sociálního systému a po spolehnutí se na soukromou charitativní činnost.

obrázek k článku

Dějiny 3.3. - Užitek a peníze: Buridan a Oresme

Mikuláš Oresme neměl žádné iluze o důvodech opakovaného královského znehodnocování. Jak sám napsal: Pokud by král „použil obvyklou lež tyranů, že užívá zisk ze znehodnocování k veřejnému dobru, nemohli bychom mu věřit, protože by mi mohl vzít kabát a tvrdit, že ho potřeboval ke službě veřejnosti.“

obrázek k článku

For a New Liberty: Blahobyt a stát blahobytu - část II.

Důležitou roli v bobtnání závislosti na sociálním systému je také čím dál menší výskyt překážek, které stojí v cestě čerpání sociální pomoci. Hlavní takovou překážkou vždy bylo stigma, které člověk jdoucí si pro sociální dávky cítil – pocit parazitování a žití na úkor produkce.

obrázek k článku

Dějiny 3.2. - Absolutismus a nominalismus: Rozpad tomismu

Spolu s nástupem absolutistického státu vznikaly i teorie absolutismu a zastínily doktríny přirozeného práva. Konec konců, přijetí teorie přirozeného práva znamená, že stát musí sám sebe omezit pod diktát přirozeného či božího práva.

obrázek k článku

For a New Liberty: Blahobyt a stát blahobytu - část I.

Skoro každý, bez ohledu na ideologii, souhlasí, že s rozpínajícím se nekontrolovatelným sociálním systémem v USA – systémem, ve kterém čím dál více lidí žije jako pasivní paraziti na činnosti ostatních – je něco hodně v nepořádku.

obrázek k článku

Dějiny 3.1. - Velká deprese čtrnáctého století

Většina lidí (včetně historiků) považuje ekonomický a kulturní vývoj za nepřerušovaný, tj. v každém století se lidé mají lépe než ve století předcházejícím. Takto zjednodušený předpoklad musel být opuštěn s dobou temna, jež následovala pád Říše římské.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vzdělání - část IV.

Existuje stále více důkazů o tom, což rozhodně platí pro veřejné vysoké školy, že nucená dotace je nasměrována převážně tak, že jsou chudí nuceni finančně podporovat vzdělání bohatých!

obrázek k článku

Dějiny 2.8. - Scholastici pozdního třináctého století: Františkáni a teorie užitku

Trh byl pro Oliviho prostorem, kde se utváří ceny statků z interakce jedinců s různými subjektivními užitky a s různým hodnocením statků. Spravedlivé tržní ceny tedy nejsou determinovány odkazem k objektivním vlastnostem statku, ale tržní interakcí subjektivních preferencí.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vzdělání - část III.

Samotná existence systému veřejných škol, krom jiného, zahrnuje spletitou síť vynucovaných daní a dotací, které jsou velmi obtížně obhajitelné na jakémkoli etickém základu.

obrázek k článku

Dějiny 2.7. - Filozof-teolog: sv. Tomáš Akvinský

Sv. Tomáš Akvinský (1225-1274) byl nejvyšším intelektem vrcholného středověku, člověkem, který budoval filozofický systém na Aristotelovi, na konceptu přirozeného práva a na křesťanské teologii, čímž stvořil „tomismus“, mocnou syntézu filozofie, teologie a vědy o člověku.

obrázek k článku

Dějiny 2.6. - Teologové z Pařížské univerzity

Na přelomu dvanáctého a třináctého století byly kanonické a římské právní teorie velmi pokročilé a univerzitou nově připravení filozofové-teologové začali svědomitě zkoumat otázky společenské etiky.

obrázek k článku

Dějiny 2.4. - Kanonisté a romanisté z Boloňské univerzity

Zdrojem a velkým centrem studia jak kanonického, tak římského práva během vrcholného středověku byla Boloňská univerzita v Itálii, vzkvétající od začátku dvanáctého století do pozdního století třináctého.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vzdělání - část I.

Donedávna existovalo v Americe nemnoho institucí, které byly drženy v takové posvátnosti – obzvláště ze strany liberálů – jako veřejné školy.

obrázek k článku

Dějiny 2.3. - Karlovci a kanonické právo

Od pátého do desátého století převažoval napříč Evropou ekonomický a politický chaos doby temna, a proto byl jen malý nebo žádný prostor pro rozvoj politického právního či ekonomického myšlení.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed